Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP

Terminy:
po utworzeniu grupy
Kontakt:
tel.: 22 535-01-43
e-mail: kursy@centrumszkolenwsr.pl
Zapisz się na ten kurs
Cena:
800 zł

100 zł - egzamin

Ogólne

Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) jest kursem ustawowym (ustawa z dnia 08.09.2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, art. 13), po ukończeniu którego uczestnik otrzymuje tytuł Ratownika. O tytuł ten mogą ubiegać się osoby będące zrzeszone bądź zatrudnione w jednostce współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (funkcjonariusze Policji, Państwowej o Ochotniczej straży Pożarnej, WOPR, GOPR itp.). Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (z dnia 19.03.2007r) do art.13 ustawy o PRM.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizuje Wojewoda województwa, na terenie którego jest organizowany kurs. Trwa 66 godzin dydaktycznych (6 dni) i  zakończony jest egzaminem państwowym (2 zadania praktyczne, test). Zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP ważne są 3 lata.
W kursie mogą uczestniczyć jedynie członkowie jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zajęcia prowadzą lekarze systemu, ratownicy medyczni, funkcjonariusze PSP oraz psycholog kliniczny.

Kurs skierowany jest do osób pracujących w:

 • Jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem Policji
 • Wojska Polskiego
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Zakładowych Straży Pożarnych
 • Jednostkach i służbach ochrony przeciwpożarowej

Kursant po ukończeniu kursu otrzymuje tytuł ratownika oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r.

Szkolimy w oparciu o najnowsze wytyczne Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Terminy szkoleń

14.11-18.11.2016

Opłaty

Cena Kursu  Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wynosi 800 zł.
Koszt egzaminu - 100 zł

Treści merytoryczne

Ramowy program Kursu z zakresu KPP

Plan nauczania

Lp. Temat/zagadnienie Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych Liczba godzin ogółem
1 Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne 1 - 1  
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2 1 3
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2 3 5
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 2 2 4
5 Poszkodowany nieprzytomny 1 1 2
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 2 8 10
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1 2 3
8 Wstrząs 2 - 2
9 Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2 - 2
10 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 3 8 11
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 2 1 3
12 Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2 4 6
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2 2 4
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych - 7 7
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1 2 3
16 Zajęcia do dyspozycji prowadzących* * * *
Razem 25 41 66

Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP

Dane do faktury

Dane do przelewu

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

Nr konta bankowego: 58 9430 0006 0042 2958 2000 0004

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kursu.

Partnerzy

 • wsr
 • studium
 • tejpy
 • habys
 • klinika wad postawy
 • Kinesio Polska
 • International Heart Association
 • fizjokoncept